ESG

Environmental, Social and Corporate Governance

Kim jesteśmy

Omega Group składa się z komplementarnych spółek połączonych przez Omega Equity Portfolio i Omega Finance. Nasze kierownictwo i zespoły pracowników postrzegają świat takim, jakim jest, ale jednocześnie kierujemy się optymistyczną wiarą i pracujemy we wzajemnym zrozumieniu, aby realizować nasze marzenie o lepszej wspólnej przyszłości. Wierzymy i chcemy prezentować osobistą i korporacyjną społeczną odpowiedzialność, wspierając zarówno rodziny, jak i przedsiębiorców.

Omega Group

Dostarczamy infrastrukturę, produkty i usługi ICT, które wspierają zrównoważoną, lepszą przyszłość. Wierzymy w strategię Win-Win-Win dla naszych pracowników, partnerów i klientów na każdym poziomie. Jesteśmy merytokracją kierującą się wartościami rodzinnymi, oddaną doskonałości, zróżnicowaniu, specjalizacji i współpracy.

Dążymy do rozwoju i zdobycia zaufania poprzez przejrzyste działanie, akceptację konstruktywnej krytyki i przestrzeganie naturalnych praw uczciwości i sprawiedliwości. Kieruje nami „Moc Miłości”.

Nasza wizja ESG

Nasza wizja ESG opiera się na 4 filarach:

  1. Etyka, uczciwość i transparentność w prowadzeniu biznesu
  2. Standardy i środowisko pracy uwzględniające politykę równego traktowania
  3. Dbałość o społeczeństwo i ochronę środowiska
  4. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie

Etyka, uczciwość i transparentność w prowadzeniu biznesu

Omega Group prowadzi działalność w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty. Zagadnienia, które są przez nas identyfikowane jako priorytetowe to:

  • Przestrzeganie i znajomość przepisów,
  • Uczciwość w interesach,
  • Uczciwa konkurencja
  • Poufność, dyskrecja, ochrona danych
  • Zgłaszanie incydentów

Kodeks etyki i polityka antykorupcyjna

Standardy i środowisko pracy uwzględniające politykę równego traktowania

Omega Group gwarantuje przestrzeganie i ochronę praw człowieka przysługujących pracownikom oraz traktowania ich z godnością i szacunkiem. Przestrzegamy przepisów prawa związanych ze środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dbałość o ochronę środowiska

Omega Group odpowiedzialnie zarządza wpływem wywieranym na środowisko naturalne, a także stara się oceniać i minimalizować ten wpływ. Konkretnie dotyczy to redukcji emisji do powietrza, w tym gazów cieplarnianych, redukcji odpadów, odzyskiwania surowców, racjonalnego gospodarowania zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska w naszej siedzibie Omega Business Center w Sękocinie Nowym zrealizowaliśmy projekt muralu pochłaniającego smog we współpracy z artystami – uchodźcami z Ukrainy. Mural został wykonany przy użyciu nowoczesnej farby Airlite, która jest w 100% naturalna, nie zawiera lotnych związków organicznych, eliminuje bakterie i pleśń, ma wysoki współczynnik odbicia promieni słonecznych, długotrwałą wydajność i zmniejsza zanieczyszczenie powietrza.

Nasze spółki przyjęły także polityki dekarbonizacyjne, które mają na celu określenie kierunków ich działań w zakresie dekarbonizacji oraz środowiskowej odpowiedzialności. Dążymy do zminimalizowania naszego śladu węglowego oraz wsparcia globalnego wysiłku walki ze zmianami klimatycznymi.

polityka dekarbonizacji Integrated Professional Solutions

Odpowiedzialne zarządzanie

Omega Group prowadzi działalność w oparciu o system zarządzania jakością. Przestrzegamy przepisów prawa oraz innych wymagań naszych klientów, wdrażamy zasady odpowiedzialnego i etycznego postępowania względem wszystkich współpracujących interesariuszy. Stosujemy także kryteria zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw, czego wyrazem jest Kodeks Postępowania Etycznego Dostawców.
Kodeks Postępowania Etycznego Dostawców

 
Wprowadziliśmy także  „Procedurę zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Omega” zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, partnerów oraz interesariuszy i umożliwiamy zgłaszanie naruszeń, zapewniając jednocześnie ochronę sygnalistów.
Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Omega

 
Od początku roku 2023 jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia ESG, którego misją jest wspieranie firm, instytucji, organizacji i samorządów w dążeniu do budowania biznesów, organizacji i świata opartego o ideę zrównoważonego rozwoju, wypracowywanie standardów i Dobrych Praktyk w zakresie ESG, integrowanie, promowanie podmiotów wyróżniających się w działaniu zgodnie z zasadami ESG, edukacja, śledzenie innowacji i kreowanie trendów ESG w Polsce https://polskiestowarzyszenieesg.pl/

Za wszystkie tematy związane ze strategią ESG w Omega Group odpowiedzialna jest Katarzyna Waksmundzka – Chief ESG Officer

Kontakt